ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 5ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατόπιν του τραγικού περιστατικού που έλαβε χώρα στο ∆ήμο μας η προγραμματισθείσα 5η/27-1-2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναβάλλεται για την Πέμπτη 30/1/2020 και ώρα 9:00

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλαφατέλης Ιωάννης