Ανακοίνωση υπ' αριθ.πρωτ.16188/10-7-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας
Αναρτήθηκε η υπ'αριθ.πρωτ.16188/10-7-2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας πυροπροστασίας του Δήμου Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13/7/2020 έως και 16/7/2020.