Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (αρ. πρωτ. 8951/23-03-2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 10/05/2022 έως και 19/05/2022
Αναρτήθηκε σήμερα η υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 8951/23-03-2022) μαζί με το "Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)" με σήμανση έκδοσης "10-06-2021", που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Πρίντεζη Αρετής - Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας 213 2030600, 213 2030653).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 10/05/2022 έως και 19/05/2022 και ώρα 23:59

 

Συνημμένα:

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021

3) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  (σε επεξεργάσιμη μορφή word)