ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Α.Π.: 24342/03-08-2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023
Αναρτήθηκε σήμερα η ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 24342/03-08-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Διονύσου για το σχολ. έτος 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση στην υπ’ αριθμ. 24342/03-08-2022 ανακοίνωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: tm.prosopikou@dionysos.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας , δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.

Συνημμένα:

1. Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 24342/03-08-2022 

2. Παράρτημα ΙΙ

3. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (σε επεξεργάσιμη μορφή .doc)

4. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή .pdf)