ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πέντε (05) ατόμων ΤΡΙΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Διονύσου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρας της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (εμπρόθεσμη υποβολή από τις 12/11/2021 έως και τις 16/11/2021).

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (απαραιτήτως με φυσική υπογραφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr 

 

Συνημμένα:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ