ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΞΙ -6- ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ))
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 19609/15-06-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας για τις έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών που δεν καλύφθηκαν με την υπ' αριθ. 17571/31-5-21 ανακοίνωση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών είναι από τις 16/06/2021  έως και τις 20/06/2021

Αναρτήθηκε σήμερα η υπ' αριθμ. 19609/15-06-2021 Ανακοίνωση, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες και έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας για τις έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών που δεν καλύφθηκαν με την υπ' αριθ. 17571/31-5-21 ανακοίνωση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώοουν την αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-2021) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Διονύσου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 - Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030627-653-647-615)