ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Μετάταξης ενός (1) υπαλλήλου Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Διονύσου"

Ο Δήμος Διονύσου απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση για την κάλυψη με μετάταξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και την υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι  μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ, οι οποίοι υπηρετούν σε κλάδο Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από τον διορισμό τους (στις θέσεις των κλάδων Δημοτικής Αστυνομίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 01/11/2021 έως και 30/11/2021 ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη: "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" στη Δ/νση: Δήμος Διονύσου - Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 2, 145 65  - Άγιος Στέφανος)  

Ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

Συνημμένα

1) Ανακοίνωση - Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Αίτηση Υποψηφιότητας - Υποβολής Δικαιολογητικών