ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΑΤΟΜΩΝ- ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
Αναρτήθηκε σήμερα 23/02/2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημαρχείου, η Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης   προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από σήμερα 23/02/2021 μέχρι και την 24/02/2021 και ώρα 14:00

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 ΤΕ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ