Αναμόρφωση & Συμπλήρωση Δασικών Χαρτών: 'Εως τις 21 Αυγούστου 2020 η κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλεί έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Αγίου Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή) για τη συλλογή των σχετικών πράξεων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών.

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τις εργάσιμες ημέρες, με ώρες προσέλευσης κοινού από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή.

Γενικές πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης, θα αποδίδονται από το γραφείο υποδοχής των αιτήσεων:

α) τηλεφωνικά: 2106395280 (εσωτ. 2),
β) με τηλεομοιοτυπία (fax): 2106011092,
γ) με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): dash_anat_attikh@attica.gr.

Ακολουθούν η επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής με τους όρους, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις το υπόδειγμα αίτησης για τους ενδιαφερόμενους πολίτες καθώς και το πρόσφατο ΦΕΚ αναφορικά με τους δασικούς χάρτες.