Ανάρτηση Πινάκων των Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2015 Προκήρυξης για την Πρόσληψη 9 Ατόμων στο ΝΠ Η ΕΣΤΙΑ
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1 /2015 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-Η ΕΣΤΙΑ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής , στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών. Συνημμένοι οι σχετικοί πίνακες