Ανάρτηση πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού 2 μηνών
Αναρτήθηκαν σήμερα οι παρακάτω πίνακες προσωπικού που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των κατεπείγουσων πρόσκαιρων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και για δύο μήνες : α) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου, β) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου) , γ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου, δ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου) , ε) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου στ) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου).