Ανάρτηση Πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας/πυροπροστασίας για το έτος 2020
Αναρτήθηκαν σήμερα οι παρακάτω πίνακες προσωπικού που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας/πυροπροστασίας για το έτος 2020 : α) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, β) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ16 Εργατών Πολιτικής Προστασίας, γ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, δ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΥΕ16 Εργατών Πολιτικής Προστασίας, ε) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΔΕ29 Οδηγών στ) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΥΕ16 Εργατών Πολιτικής Προστασίας.