ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020)
Αναρτήθηκαν σήμερα 23/02/2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημαρχείου οι Πίνακες Κατάταξης, Διοριστέων και Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 

Όπως αναφέρεται και στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από αύριο 24/02/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo), βλ. λογότυπο"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ" στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να μας καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Πίνακας Κατάταξης 101 Οδηγών Απορριμματοφόρων

2. Πίνακας Κατάταξης 104 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

3. Πίνακας Κατάταξης 106 Τεχνιτών Υδραυλικών

4. Πίνακας Κατάταξης 107 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

5. Πίνακας Κατάταξης 108 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

6. Πίνακας Διοριστέων 101 Οδηγών Απορριμματοφόρων

7. Πίνακας Διοριστέων 104 Ηλεκτρολόγων

8. Πίνακας Διοριστέων 106 Τεχνιτών Υδραυλικών

9. Πίνακας Διοριστέων 107 Εργάτες Καθαριότητας

10. Πίνακας Διοριστέων 108 Εργάτες Ύδρευσης

11. Πίνακας Απορριπτέων 101 Οδηγών Απορριμματοφόρων

12. Πίνακας Απορριπτέων 102 Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ομάδα Β'

13. Πίνακας Απορριπτέων 104 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

14. Πίνακας Απορριπτέων 105 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

15. Πίνακας Απορριπτέων 106 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

16. Πίνακας Απορριπτέων 107 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

17. Πίνακας Απορριπτέων 108 ΥΕ Εργάτες ΎδρευσηςΚατεβάστε