ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022))
Αναρτήθηκαν σήμερα 27/06/2022 στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημαρχείου οι Πίνακες Κατάταξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 

Όπως αναφέρεται και στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από αύριο 28/06/2022. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo), βλ. λογότυπο"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ" στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να μας καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ