ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ Α.Π. 38289/11-11-2021

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr

 

Συνημμένα:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΔΑ: 6ΞΠΗΩ93-ΞΜΜ)

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΔΑ: 9161Ω93-Κ89)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΔΑ: ΩΥΕΣΩ93-5ΗΕ)