Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με συμφωνία - πλαίσιο, κατασκευής του έργου: "Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων Δήμου Διονύσου"
Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων Δήμου Διονύσου" που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. 425/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %).