ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"
Ο Δήμος Διονύσου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της μελέτης: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ", προϋπολογισμού
δαπάνης 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 (Α' 147). Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 158.720,00 €, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 1.280,00.