Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ,
Aνοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 247/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση της εν θέματι προμήθειας, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο του κάθε τύπου οχημάτων ή μηχανημάτων έργου (α/α είδους από 1 έως 6) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 539.109,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου.