ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης-2020 24-3-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, σας καλεί να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου ( Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1) και θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 11/3 /2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. 55/11-3-2020 Τεύχος Α΄) παρ.1 άρθρο 10 και τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:00 .. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.