Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων LED σε ανοικτά και κλειστά γήπεδα του Δήμου Διονύσου




 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 152.600,60 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% - (CPV) :  31518600-6  , ΑΔΑΜ: 19REQ004549851