Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά <<Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου>>
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής για την παροχή υπηρεσιών  «Υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), ΑΔΑΜ: 18REQ003983803