Διακήρυξη Ειδών και Εξοπλισμού Πρασίνου_Eπαναληπτικός
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 298/2015 & 342/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζονται με την 21/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφέρει είτε για το σύνολο των ομάδων της παρούσας μελέτης ή για μία ή μερικές από τις ομάδες(Α - Ε), για όλα όμως τα είδη που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συνολικά για δώδεκα (12) μήνες,ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά
( 45.477,91€ ).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.