Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων του Δήμου Διονύσου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ,
πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την ανάδειξη εταιρείας με αντικείμενο την περισυλλογή και περαιτέρω επεξεργασία εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου.