Διακήρυξη Προμήθειας BOOSTER Ροδόπολης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 407/2015 ΑΟΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζονται με την 39/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Έκαστος ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συνολικά για δώδεκα (12) μήνες, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ (16.605,00€) και θα βαρύνει τον ακόλουθο Κ.Α. 25.7131.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου.