Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση Χώρων Γραφείων σε Αίθουσα του Κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσσει ότι την 18 η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου-Aγ. Στέφανος, ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την Προμήθεια «Διαμόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου » προϋπολογισμού (42.693,30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) , 2286/95 και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό , δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Αντίγραφα της διακήρυξης , της μελέτης και πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή(τηλέφωνο 2132030638, 623 ) http:-www.dionysos.gr