Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102, ομάδες Ε, Ζ,& Θ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 312/2015 ΑΟΕ προϋπολογισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102, ομάδες Ε, Ζ & Θ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για δώδεκα (12) μήνες στο ποσό των 35.325,60 ευρώ και θα βαρύνει τα Κ.Α 15.7341.0001 προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Δήμου Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.