Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό        με        σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’αριθμ 314/2015  ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ένα ευρώ    (11.931,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης  την οικονομικότερη προσφορά,  σύμφωνα  με την 29/2015 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.