Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. Ομάδες Ε, Ζ & Η»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 310/2015 ΑOE προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης σαράντα
εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ (49.323,00€ ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας « Προμήθεια
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. Ομάδας Η: Ελαστικά», σύμφωνα με την 16/2015 Μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος τις παρούσης.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.