Δημοσίευση Πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτέων, πλήρους και μερικής απασχόλησης, για τους υποψήφιους για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο Διονύσου