Δημοσίευση Τελικών Πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτέων, πλήρους και μερικής απασχόλησης, για τους υποψήφιους για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει τους Τελικούς Πίνακες α)Κατάταξης και Βαθμολογίας β)Επιτυχόντων και γ)Απορριπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων κατόπιν εξέτασης των αντιρρήσεων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας.

Στους σχετικούς Πίνακες δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, λόγω νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, αλλά ο αριθμός ταυτότητας των υποψηφίων καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων τους.