Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Διονύσου
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Διονύσου συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  209.622,00 €, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24% -

(CPV) : 31681410-0, 44512000-2, 31500000-1 ΑΔΑΜ: 19REQ005037202