ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ