ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Η υποβολή των απόψεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nzolotar@dionysos.gr. Διαβούλευση για την ενοποίηση των τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου