Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση της «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού» του Δήμου Διονύσου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού» 
του Δήμου Διονύσου με προϋπολογισμό 90.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπ’αριθ. 23/2015 μελέτης.