Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Επισυνάπτεται ο ισχύων "Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας" του Δήμου Διονύσου και οι τροποποιήσεις του.