Κανονιστικές Αποφάσεις
Στην κανονιστική απόφαση 45/2018 "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ", στο άρθρο 23 "Τέλη και Δικαιώματα" το σημείο 19 αφαιρείται.