Ματαίωση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Oι προγραμματισθείσες για την Τρίτη 22-10-2019 22η/2019
και 23η/2019 ειδική και τακτική συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα
ματαιώνονται λόγω μη έγκαιρης επίδοσης/γνωστοποίησης της πρόσκλησης σε
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.