Ορισθέντα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Δήμου Διονύσου
Κοινοποιούμε τα ορισθέντα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 6046/9-1-2015 απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής, προκειμένου για την ενημέρωση των Δημοτών .