ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020)
Με το υπ' αριθμ. 4109/24-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη 59 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες αναταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2020 ΣΟΧ Ανακοίνωση, έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των κάτωθι πινάκων:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ