Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2016» συνολικού προϋπολογισμού 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Δ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δ ΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ Ν ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩ Ν & ΑΘΛΗΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP Δ ΙΟΝΥΣΟΥ 2016»ΤΟΥ Ν.Π.Δ .Δ . «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»Δ .Δ ΙΟΝΥΣΟΥ» Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp ιονύσου 2016» συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής 92.900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.