ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - "ενός/μίας καθαριστή/ριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου"
Επισυνάπτεται προκήρυξη πρόσληψης ενός/μίας καθαριστή/ριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου.