Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων
«Σύμφωνα με την 341/3-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

ο Πρόχειρος διαγωνισμός  με αριθμ. πρωτ. 29927/2132/22-10-2015 για Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων ,

ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 5/11/2015 λόγο βάσιμης ένστασης αναβάλλεται.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε νεότερη ημερομηνία, σύμφωνα με τους  κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία»