Προμήθεια λογισμικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»
Προμήθεια λογισμικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»
Κύριο CPV : 48900000-7
Πρόσθετα CPV: 72300000-8, 72261000-2,80000000-4
Πρωτογενές αίτημα :20REQ006557259 2020-04-10