ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε πολίτες του Δήμου της Κοινότητας Μεταναστών που κατοικούν στον Δήμο Διονύσου για συμμετοχή σε εκλογές εκπροσώπων στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης) ( η 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.