ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Διονύσου, Καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας να προσέλθουν στα γραφεία της Κοινότητας επί της Λ. Μαραθώνος 10 στη Σταμάτα (Τηλ. 210 6218051) από τις 14 έως 28 Φεβρουαρίου τις εργάσιμες ημέρες κ΄ ώρες προκειμένου να λάβουν γνώση κ΄ να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όσον αφορά στα προτεινόμενα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού «ΣΤΑΜΑΤΑ –ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑ –ΣΠΑΤΑ» ,όπως αυτά απεικονίζονται στο αναρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την με αριθμό 259/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ