Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τη συντήρηση –επισκευή καυστήρων –λεβητών κλπ από την Σ.Ε. Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης
H Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 47/2013 αποφάσεώς της ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για τη συντήρηση και επισκευή όλων των καυστήρων - λεβητών - θερμαντικών σωμάτων και εν γένει συστημάτων θερμάνσεως όλων των υπαγομένων στη «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου» Σχολείων. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση: