Πρόσκληση για εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 375/24.11.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ. Κατ/μα Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 14.945,10€ συμπ/νου ΦΠΑ και για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω εργασίες. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 14/01/2016, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).