Πρόσκληση για την Προμήθεια Χιονοαλυσίδων
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 27/10/2015

και ώρα 08:00π.μ.-15:00μ.μ.