Πρόσκληση για την Προμήθεια Χιονοαλυσίδων
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 300/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια «Χιονοαλυσίδων » ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.959,38€ συμπ/νου ΦΠΑ Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια . Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 4/12/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).