Πρόσκληση για την Προμήθεια Χιονοαλυσίδων Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 10/11/2015
Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 300/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  , πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια   «Χιονοαλυσίδων  » ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.959,38€ συμπ/νου ΦΠΑ

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια  .

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την   10/11/2015, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).